Articole

ASOCIAȚIA OIREP AMBALAJE AVERTIZEAZĂ: Răspunderea Extinsă a Producătorilor este pusă în pericol de un nou act legislativ

OIREP AMBALAJE, asociație care reprezintă organizații ce implementează răspunderea extinsă a producătorilor (OIREP) la nivel na­țional, atrage atenția asupra pericolului aprobării unui set de modificări ale procedurii de autorizare și funcționare a OIREP-uri­lor și încercarea de etatizare a sistemului. Asociația OIREP Ambalaje trage un semnal de alarmă cu privire la modificările pregă­tite de Ministerul Mediului pentru sistemul de management al ambalajelor și deșeurilor de ambalaje din România.

În ultimul timp se discută din ce în ce mai mult în spațiul pu­blic despre deșeuri și despre managementul acestora, mai mult ineficient decât eficient. Se caută vinovați, dar mai puțin soluții care să eficientizeze sistemul în spiritul directivelor europene în materie, în cadrul unor grupuri de lucru dedicate, din care să facă parte toți actorii din sistem.

În acest context, am luat act cu îngrijorare de declarațiile făcute de către autoritatea publică centrală în conferința „România, în epoca poluării! Soluțiile momentului la problemele de mediu“ din 29 iunie 2021, care spunea: „sistemul actual de gestionare a cantităților, a responsabilităților, sistemul de contractare dintre OIREP-uri și autoritățile principiilor economiei de piață și eficienței în gestionarea deșeurilor instituite prin Legea nr. 211/2011 locale sau asocierile dintre administrațiile locale este unul ne­funcțional. Este un sistem prea complex, prea greoi“. Soluțiile propuse induc ideea etatizării sistemului, fapt ce contravine atât prevederilor directivelor europene, ce prevăd ca în următorii doi ani schemele de răspundere extinsă a producătorilor (REP) să fie implementate la nivelul tuturor Statelor Membre, cât și principiilor economiei de piață și eficienței în gestionarea deșeurilor instituite prin Legea nr. 211/2011.­

Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la aceste afirmații, mai ales în contextul în care dialogul cu OIREP-urile, care activează în numele și pentru îndeplinirea obligațiilor producătorilor, ca actor central în sistem, a fost din păcate doar unul de formă, în pofida propunerilor constructive de îmbunătățire a cadrului legal formulate prin intermediul Asociației OIREP Ambalaje. Mai mult, nici nu a fost făcută o analiză reală și onestă a evoluției le­gislației raportată la evoluția realităților din domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje.

Observăm că se insistă pe „greaua“ colaborare între OIREP-uri și autorități publice locale, în condițiile în care OIREP-urile au încheiat protocoale de colaborare și au finanțat gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale oriunde colaborarea a fost dorită de către autoritățile locale, fără însă ca sis­temul să înregistreze o evoluție, așa cum era firesc.

Atragem atenția asupra faptului că sistemul Răspunderii Ex­tinse a Producătorilor (REP) în cadrul căruia activează OIREP-urile este complex și presupune mult mai mult decât colabora­rea cu ADI/UAT-urile, a căror contribuție la îndeplinirea obiec­tivelor de reciclare ale producătorilor rămâne încă, după atâția ani, la doar aproape 7% (aproximativ 70.000 tone anual) din ne­cesarul prevăzut de legislația în vigoare în sarcina producători­lor ce pun în piață bunuri ambalate și nu presupune doar finanțarea sistemului și plata unor facturi, ci analize temeinice, pro­cese operaționale susținute în baza obligațiilor din legislația afe­rentă și a principiului eficienței economice în gestionarea deșeurilor, astfel încât cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate separat și încredințate în vederea reciclării, în special din fluxul municipal, să fie din ce în ce mai mari.

Finanțarea întregului sistem de gestionare a deșeurilor de ambalaje și obligația îndeplinirii obiectivelor în numele produ­cătorilor presupune o activitate și o relaționare mult mai com­plexă, dincolo de cea cu autoritățile publice locale, cu colectori, transportatori, sortatori, reciclatori etc. Iar această relaționare este cea care a condus la îndeplinirea în ultimii ani a obiectivelor specifice ale producătorilor, fiind colectate și reciclate anual prin intermediul OIREP, în pofida cantităților mici gestionate de au­toritățile locale, peste 1,2 milioane tone de deșeuri de ambalaje.

În acest context, prevederile Proiectului de Ordin de modifi­care și completare a Ordinului nr. 1368/2018 discutat vineri, 25 iunie 2021, în cadrul unei întâlniri la care au participat repre­zentanți ai Ministerului Mediului alături de reprezentanți ai OIREP-urilor, nu răspund nevoilor reale de a remedia proble­mele și neajunsurile semnalate până în prezent în interiorul in­dustriei.

Reprezentanții Asociației OIREP Ambalaje au solicitat celor prezenți ca înainte de a seta o formă finală a textului să realizeze împreună, cu implicarea tuturor actorilor care implementează aceste prevederi, analiza necesară, cu scopul formulării unui cadru legal coerent, evitării excesului de reglementare și schimbării frecvente a normelor legale.

„Solicităm crearea unui Grup de lucru, în care în mod obli­gatoriu să fie incluși toți cei care activează în acest domeniu, de la producători și reprezentanții acestora, OIREP-urile, până la autorități publice locale și operatori economici privați, pentru analizarea tuturor reglementărilor care necesită modificări sau completări, și abia apoi intervenirea la nivel legislativ prin adop­tarea unor norme legislative adecvate care să permită în mod real gestionarea mai eficientă a deșeurilor de ambalaje și impli­cit o mai bună îndeplinire a obiectivelor din acest domeniu“, a declarat Mihaela Frăsineanu, director executiv al Asociației OIREP Ambalaje.

Totodată, Asociația atrage atenția și asupra faptului că nu există nicio justificare a urgenței promovării acestui act normativ, deoarece acesta nu răspunde realităților economice și sociale reglementate și, mai mult, prin modificările propuse, în special prin retragerea licenței pentru neîndeplinirea obiectivelor, în­calcă în mod flagrant normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000 cât și prevederile în materie ale Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de am­balaje, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, este necesară luarea în calcul și a unui alt risc al promovării acestui act normativ, și anume acela al restrângerii concurenței pe piața OIREP-urilor, fapt ce ar conduce la un blo­caj complet, extrem de dificil de soluționat și cu impact negativ asupra îndeplinirii obligațiilor producătorilor, deci și ale Româ­niei în materie de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

”În acest moment este evidentă tendința de a reglementa tot mai sever activitatea OIREP-urilor, fără a pune la dispoziția acestora instrumentele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite în sarcina lor și fără ca obligațiile tuturor factorilor im­plicați în gestionarea deșeurilor de ambalaje (mai ales ale ADI/ UAT-urilor) să fie similare și îndreptate în direcția unei mai bune gestionări a deșeurilor. Încă de la înființarea ei, Asociația OIREP Ambalaje a fost un partener constructiv și constant al autorităților de mediu, căutând să identifice cele mai bune soluții legislative pentru ca sistemul de gestionare a deșeurilor de am­balaje din România să devină unul predictibil și performant. Același obiectiv a stat și stă la baza demersurilor noastre trecute și actuale, iar dovadă stă propunerea noastră de instituire a unui mecanism mult mai viabil, în care evaluarea îndeplinirii obligațiilor de către organizațiile care implementează răspunderea ex­tinsă a producătorilor să fie împărțită în două: una în care să fie incluse obligațiile esențiale în activitatea pentru care aceste or­ganizații au primit licența de operare și una în care să fie incluse obligațiile a căror nerespectare poate fi remediată într-un timp rezonabil, adică cele care nu au impact major asupra activității de bază, respectiv îndeplinirea obiectivelor de reciclare“, a mai completat directorul executiv al Asociației.

Asociația OIREP Ambalaje acționează, în contextul desfășu­rării activității specifice în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, în raport cu autoritățile române și ale Uniunii Europene, pentru asigurarea unui cadru legal optim din punct de vedere financiar și operațional pentru implementarea eficientă a Răspunderii Extinse a Producătorilor.

Asociaţia OIREP Ambalaje


Material apărut în Ecologic #195 Iunie 2021