Articole

Un parteneriat real și corect între OIREP-uri și primării este esenţial pentru îndeplinirea obiectivelor europene

Piața de reciclare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje în România este în continuă mișcare, iar eficientizarea sistemului este obligatorie cu atât mai mult cu cât obiectivele de ţară sunt din ce în ce mai ambițioase în ceea ce privește creșterea gradului de reciclare pentru diversele materiale.

RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE

Unul dintre actorii cheie din domeniul re- ciclării ambalajelor și a deșeurilor de am­balaje din România sunt chiar Organizațiile de Implementare a Responsabilității Ex­tinse a Producătorului (OIREP), care trebuie să realizeze obiectivele de reciclare pentru producătorii și importatorii de bunuri ambalate, complementar celor asumate de autoritățile locale, și care au ca scop eliminarea prin depozitare a cât mai puțin din deșeuri-le municipale. OIREP-urile sunt practic obli­gate la o bună colaborare, prin care fiecare să își realizeze o mare parte din ținte.

La nivel legislativ, România are și a avut o evoluție constantă, în prezent obligațiile fiecărei părți fiind bine definite: OIREP-ul are obligația de a acoperi costurile nete pentru colectarea, respectiv reciclarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, în timp ce autoritatea locală are obligația de a introduce în contractele de delegare cu operatorii de salubritate indicatori de per­formanţă, astfel încât cantitatea de deșeuri colectată să fie în creștere de la an la an. Așa cum este normal, OIREP-urile trebuie să fi­nanțeze în condiții de eficienţă economică și doar la preţuri fundamentate corect.

În plus, pentru creșterea cantităților, OIREP-urile și autoritățile locale trebuie să co­laboreze cât mai bine în vederea implementării unor campanii de educare și conștien­tizare eficiente în perioada următoare.

Asociaţia OIREP Ambalaje (AOA) a făcut pași importanți în crearea unui dialog cu toți actorii implicați în circuitul de colectare. In­teresul este comun, și anume acela de a crește cotele de colectare/reciclare și de a redu-ce cantitățile ajunse la depozitare. Asociaţia OIREP Ambalaje a integrat toate obliga­țiile, drepturile și indicatorii de performanţă – atât pentru OIREP-uri cât și pentru primării și ADI-uri – într-o propunere de con­tract cadru prin care să fie puse bazele co­laborării. Membrii AOA au transmis încă din luna noiembrie a anului trecut intenția de continuare a colaborării și pentru anul 2021, demarând discuțiile cu toate acele ADI-uri și UAT-uri care au răspuns invitației.

Cu toate că singura modalitate de finan­țare a colectării și reciclării deșeurilor de ambalaje de către primării și ADI-uri, fără costuri suplimentare impuse cetățenilor, se realizează prin colaborarea cu OIREP-urile, numărul reprezentanților autorităților care au răspuns este încă foarte mic. Totuși este un semn bun că parteneriatul, prin proto­coalele semnate, dă rezultate, însă este ne­voie să crească numărul ADI-urilor/UAT-uri­lor care să se implice.

CARE SUNT CELE MAI MARI PROBLEME?

– Numărul mic al SMID-urilor (Sisteme de Management Integrat al Deșeurilor, gestionate de către ADI-uri) funcționale. Este di­ficil să lucrezi cu câteva mii de entități separate/individuale.
– Numărul mic de protocoale semnate la ni- vel național, la care se adaugă:
• Tarife mari (foarte mari) vs. cantități colectate foarte mici (insuficiente);
• Modul de calcul și de fundamentare al tarifelor operaționale (colectare și transport, transfer și sortare) necesită atenție și reevaluare. Este absolut necesară eficientizarea modului de organizare/implementare a activității de colectare separată a deșeurilor re­ciclabile municipale (inclusiv a deșeurilor de ambalaje), OIREP-urile vizând optimiza­rea costurilor aferente acestor operațiuni;
• Cantitățile mici colectate.

Pe lângă răspunsul slab al autorităților la adresele făcute de membrii AOA, vedem și cazul protocoalelor trimise de organizații a căror semnare durează nejustificat de mult, în special din cauza fișelor de funda­mentare întocmite fără respectarea indica­torilor de performanţă pentru colectare și sortare, obligatorii și clar menționați în Ordinul nr. 1362/2018 și Legea nr. 249/2015. Astfel, membrilor AOA li se solicită acoperirea unor tarife nelegitim de mari pentru cantități colectate/reciclate nejustificat de mici, raportate la ceea ce se generează în aria gestionată de autorități și la cantitățile necesare pentru realizarea obiectivelor OIREP-uri­lor. Aceeași situaţie este și în cazul firmelor de salubritate: cantităţile de sticlă și PET colectate și raportate sunt nefiresc de mici.

De-a lungul ultimilor ani, membrii AOA au transmis numeroase propuneri ferme de colaborare pentru a acoperi costurile de gestionare a ambalajelor din fluxul municipal. Totodată, OIREP-urile au acționat pentru deblocarea sincopelor, au organizat și participat la grupuri de lucru special create pen­tru îmbunătățirea parametrilor și procedu­rilor de colaborare.

Experiența din piață arată că este nevoie încă de clarificarea cadrului legislativ. O bună funcționare a relației OIREP – UAT/ADI-uri (așa cum ne dorim) se întâmplă în baza unei legislații actualizate la nevoile pieței. Și în acest sens membrii AOA au făcut demer­suri atât către Ministerul Mediului, cât și către UAT/ADI-uri, pentru a îmbunătăți modul de lucru, a-l transparentiza și eficientiza. Chiar dacă direcția dată de actele normative este clară, conținutul acestora trebuie să stabilească și obligațiile în oglindă ale ADI și UAT. Până în prezent, modificările succe­sive aduse legislaţiei au fost doar sub forma unor completări, însă câteva neclarități și interpretări diferite încă există.

Schemele privind răspunderea extinsă a producătorilor în ceea ce privește amba­lajele au nevoie de completări pentru a de­veni eficiente și pentru a avea capacitatea de a acoperi costurile colectării separate. Reducerea deșeurilor de plastic și tranziţia către o economie circulară globală trebuie să devină sustenabile și pe teren, iar piața trebuie să se adapteze la noile condiţii. Pentru a avea un cadru legal clar și coerent, cu aplicabilitate pentru toți actorii din sistem, trebuie luate măsuri printr-o abordare uni­tară astfel încât schemele privind răspun­derea extinsă a producătorilor să fie realmente îmbunătățite și funcționale în rela­ția OIREP – autorități publice.

Este timpul ca dezbaterea să fie extinsă pentru toți actorii de pe lanțul de colecta-re: modificările aduse să specifice fără echi­voc obligațiile tuturor părților implicate, iar primăriile și ADI-urile să colaboreze cu toate OIREP-urile care și-au asumat de la pro­ducători obligația și responsabilitatea de a finanța costurile de colectare. Așa cum a fost scrisă, legea actuală precizează ce costuri trebuie plătite, însă lipsește detalierea cu privire la modalitatea exactă de calcul al ta­rifelor și modul în care pot fi realizate și de­contate campaniile de informare. Membrii AOA au solicitat Ministerului Mediului de-semnarea unei autorități care să avizeze fișele de fundamentare, în speță ANRSC. În plus, legiuitorul trebuie să definească modul exact prin care se întocmesc fișele de fundamentare a costurilor, formula prin care se alocă fiecărui OIREP cantitățile, dar și condițiile de implementare și mo­nitorizare a campaniilor de informare la nivel local și național.

Eficienţa sistemului înseamnă de fapt îmbunătă­țirea tuturor factorilor de mai sus, iar actorii impli­cați, de la ADI-uri, UAT-uri, salubriști, colectori, până la OIREP-uri inclusiv, toţi trebuie să își concentreze eforturile în spiritul legii.

PRODUCĂTORII

Succesul pieței este legat și de reprezentativita­tea companiilor pentru care OIREP-urile preiau obli­gațiile de mediu. Realitatea, așa cum este ea în prezent, ne arată o industrie „desfrăţită“, în care OIREP-urile se regăsesc în situația ingrată de a fi „singure“, pierzând uneori suportul producătorilor. În prezent, dintre toţi actorii din piaţă, OIREP-urile sunt considerate, din păcate, „responsabilii de serviciu“. Pentru ca dialogul să fie pe deplin folositor și constructiv, cu toţii ar trebui să înţelegem că OIREP-urile repre­zintă interesele tuturor părților (producători, colec­tori, reciclatori, autorităţi publice locale, autorităţi publice centrale), iar ele sunt legate atât de îndeplini­rea obiectivelor, cât și de protejarea mediului. Finan­țarea tuturor activităților derulate în acest sens este garantată de către producători, iar determinarea OIREP-urilor de a-și desfășura activitatea în condiţii economice și juridice corecte și transparente, pentru creșterea constantă a cantităților de deșeuri recuperate, ar trebui să stimuleze și autorităţile publice lo­cale să își înteţească eforturile în aceeași direcţie.

Gestionarea deșeurilor de ambalaje poate fi efi­cientizată dacă piața revine la unitate, iar OIREP-uri-le redobândesc calitatea reprezentării producătorului și nu doar aceea de „susținător/apărător“ al pro­priei poziții. Rolul OIREP-urilor și implicit toate acțiunile pe care le inițiază, munca din spate, toate acestea nu fac decât să susțină sistemul de colectare. Fără echivoc, OIREP-urile sprijină România în atingerea țintelor raportate la cantități colectate și reciclate/ valorificate.

EFICIENTIZAREA PIEŢEI

Digitalizarea este un domeniu cu aplicabilitate tot mai mare, iar România nu va face excepție de la implementarea soluțiilor digitale pentru îmbunătă­țirea procesului de colectare/reciclare. SIATD este o soluție gândită de autorități, perfectibilă, dar bene­fică pieței pe termen mediu și lung și, mai mult de-cât atât, necesară timpurilor actuale. Indiscutabil au existat sincope și probleme ale platformei SIATD, însă este nevoie ca SIATD să continue și să funcțio­neze eficient (având în vedere resursele deja inves­tite în proiect). Pentru aceasta, AOA are toată deschiderea să contribuie la identificarea problemelor și la depășirea lor. Membrii Asociaţiei au tot interesul ca parametrii aplicației să fie îmbunătățiți și, mai mult decât atât, au făcut în acest sens solicitări autorități-lor și au desfășurat reuniuni pe grupuri de lucru.

Sistemul Garanție – Returnare (SGR) este un in­strument extrem de binevenit ce ne obligă să con­tinuăm acțiunile și să ne desfășurăm munca transparent pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje ca-re rămân în sistemul municipal.
Sistemul s-a dovedit valoros în mai multe ţări eu­ropene. Ca orice soluție complementară, SGR ajută la atingerea obiectivelor României în ceea ce pri­vește cotele de reciclare a deșeurilor de ambalaje. AOA susține implementarea sistemului în mod efi­cient și subliniază că un asemenea proiect implică logistică și infrastructură complexe și bine puse la punct, consens din partea actorilor din piață și, nu în ultimul rând, investiții.

PERSPECTIVE

Dialogul trebuie să continue. Împreună cu auto­ritățile centrale și locale trebuie să fie pregătite atât noile protocoale, cât și eficientizarea procedurii de lucru. Membrii AOA rămân parteneri (pro)activi la dezbaterile ce urmează, dorind să susțină industria prin expertiza valoroasă și know-how-ul dobândit în mulți ani de muncă.
Eforturile trebuie să continue pentru atingerea scopului comun, acela de a reduce cantitățile mari de deșeuri municipale care ajung la depozitare. Ținta României este și obiectivul asumat al membrilor AOA, astfel încât până în 2025 colectarea separată și reciclarea deșeurilor generate să arate cu totul dife­rit faţă de situaţia actuală. Colaborarea între toţi cei responsabili este cheia, de aceea este imperios necesar ca în viitorul apropiat să vedem o mai bună comunicare între OREP-uri și autoritățile centrale și locale.

Anul 2021 trebuie să marcheze intensificarea eforturilor de susținere a tuturor actorilor din sistem, astfel încât acestea să aibă și sens. Lipsa de implicare a oricărei verigi va diminua drastic eforturile tuturor celorlalți.

Mihaela Frăsineanu,
Directorul executiv al Asociaţiei OIREP Ambalaje


Material apărut în TRIBUNA VERDE #195 Iunie 2021